سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
درباره وبلاگ


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آرشیو وبلاگ
لوگو
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 188
  • بازدید دیروز: 882
  • کل بازدیدها: 2141642زبان * خط * سخن * صفحه شخصی : ابوالقاسم آوند
S لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

                                           

Safe                                      سالم ایمنی

Sailing                                   بادبانی

Sailor                                    ملوان

Salvia                                   بزاق اب دهان

Sallow,nonhealing cancer      سرطانهای سطحی وخوب نشونده

Salvage                                 باز یابی نجات دادن مصرف مججد زوائد

Sanguine                               خونی مربوط به خون قرمز

Sanitary                                بهداشتی

Satellite                                 پیرو انگل ماهواره

Satisfy                                  راضی کردن- خوشنود کردن

Savage                                 وحشی

Scaffold                                چوب بست- کالبد

Scale                                    پولک- فلس

Sacple                                  پوست سر

scalpel                                  چاقوی کوچک جراحی

Scaly                                    پولکدار فلس فلس

Scar                                     اثر زخم

Scarcity                                کمیابی

Scarletfever                          تب مخملک

Scarp                                   بریدن عمودی- بریدن

Scene                                   منظره

Schizophrenia                       شیزوفرنی- جنون جوانی اختلال روانی مزمن

Scholar                                 دانشجو- طلبه مرید

Scoliosis                               خمیدگی طرفی ستون مهره ها

Scope                                   حوزه حدود

Scotomata                            لکه کور در میدان بینا ئی

Scratchy                               خراش دار

Scratch                                 خراشیدن- خاراندن

Scrub                                   سفت مالش دادن
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:8 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

S لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

                                           

Safe                                      سالم ایمنی

Sailing                                   بادبانی

Sailor                                    ملوان

Salvia                                   بزاق اب دهان

Sallow,nonhealing cancer      سرطانهای سطحی وخوب نشونده

Salvage                                 باز یابی نجات دادن مصرف مججد زوائد

Sanguine                               خونی مربوط به خون قرمز

Sanitary                                بهداشتی

Satellite                                 پیرو انگل ماهواره

Satisfy                                  راضی کردن- خوشنود کردن

Savage                                 وحشی

Scaffold                                چوب بست- کالبد

Scale                                    پولک- فلس

Sacple                                  پوست سر

scalpel                                  چاقوی کوچک جراحی

Scaly                                    پولکدار فلس فلس

Scar                                     اثر زخم

Scarcity                                کمیابی

Scarletfever                          تب مخملک

Scarp                                   بریدن عمودی- بریدن

Scene                                   منظره

Schizophrenia                       شیزوفرنی- جنون جوانی اختلال روانی مزمن

Scholar                                 دانشجو- طلبه مرید

Scoliosis                               خمیدگی طرفی ستون مهره ها

Scope                                   حوزه حدود

Scotomata                            لکه کور در میدان بینا ئی

Scratchy                               خراش دار

Scratch                                 خراشیدن- خاراندن

Scrub                                   سفت مالش دادن
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:7 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

/RQ لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

Rude                                    بی ادب- بی تربیت

Rudimentary                         ناقص اولیه بدوی

Rule                                      قانون

Ruly                                      براستی بدرستی

Rumen                                  شکمبه سیرابی

Ruminant                              نشخوار کننده

Ruminate                              نشخوار کردن

Runny nose                           ابریزش بینی

Rusty                                    فرسوده محتاج به تمرین
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:5 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

/RQ لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

Resemble                              شباهت داشتنن

Reserve                                ذخیره- اندوخته

Reservoir                              مخزن

Reside                                  اقامت داشتن

Resident                               رزیدنت (مقیم)

Resilient                                بهبود پذیر

Resistant                               مقاوم- پایدار

Resource                              وسیله- مایه- منبع

Respect                                رجوع- مراجعه

respiration                             تنفس

Respirator                             دستگاه تنفس مصنوعی

Respiratory                           تنفسی

Respond to                           پاسخ دادن به

Restlessness                          بی قراری و بی تابی

Restore                                 بهبود دادن- تعمیر کردن

Restrain                                مهار کردن- جلوگیری کردن از

restricte                                محدود کردن

Restricted  to                        محدود به

Result                                   نتیجه

Resume                                ادامه یافتن

Retain                                   نگاه داشتن

Retarded                              عقب افتاده

Reticuloendothelial system     سیستم رتیکولواندوتلیال

Retina                                   شبکیه

Retrograde                           برگشت کننده- تنزل کننده

Retroversion                         چرخش تمامی یک عضو به سوی عقب

Reveal                                  اشکار ساختن -مکشوف ساختن

Revert                                  برگشتن- رجوع کردن

Rhinal                                   مربوط به بینی

Riction                                  اصطکاک مالش

Right-away                           فورا بدون معطلی

Rinse                                    با اب شستشو دادن

Rise                                      پیشرفت

Ritual                                    مربوط به شعائرتشریفات ائین پرستش

Robust                                  قوی هیکل

Role                                     نقش وظیفه

Rose-bush                            (شاخ و برگ) بوته گل سرخ

Roughy                                 بطور کلی- تقریبا

Rouse                                   به هیجان اوردن

Rub                                      مالیدن

Rubber                                 لاستیک

Rubbing                                مالش

Rubella                                 سرخجه بیماری ویروسی
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:5 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

/RQ لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

Regardless                            علی رغم

Regimen                               پرهیز غذائی

Region                                  ناحیه- محوطه بسیار وسیع

Regression                            پسرفت- سیر قهقرائی کردن

Regrettable                           قابل تاسف

Regular                                 منظم(عادی)

Regularity                             نظم وقاعده ترتیب

Rehabilitation                        نو توانی کردن- توان بخشی

Reinforce                              تقویت کردن- محکم کردن- مدد کردن

Relapse                                برگشت- عود -عود کردن

Relationship                          وابستگی- ارتباط

Relatively                              نسبه- بالنسبه

Relaxation                             استراحت

Release                                 رها کردن

Relevant                               مربوط- مناسب

Relied                                   استناد کردن- تکیه کردن

Relieve                                 راحت کردن- تسکین دادن

Religion                                مذهب

Reluctant                              بی میل

Rely on                                 تکیه کردن  (اعتماد کردن)

Rejection                              نپذیرفتنی

Remain                                 باقی ماندن

Remain                                 ماندن- بجا ماندن

Remarkable                          قابل ملاحظه- فوق العاده

Remedy                                اصلاح کردن

Remediable                           درمان پذیر

Remission                             بهبودی بیماری

Remote                                 دوردست- پرت

Removal                               دفع دور کردن دفع کردن)

Renal                                    مربووط به کلیه نزدیک به کلیه

Rennet                                  پنیر مایه- مایه شیردان

Repair                                  ترمیم کردن

Repel                                    رد کردن نپذیرفتن

Replacement                         جایگزینی

Replenish                              دوباره پر کردن

Report                                  گزارش کردن

Represent                             نمایش دادن نمایاندن

Representative                      نماینده نمونه

Reproductive restraint           جلوگیری از قوه تکثیر منع دوباره بوجود امدن

Reproductive system             سیستم دوباره بوجود اورنده

Require                                 احتیاج داشتن

Requisite                               شرط لازم

Reqularly                              قاعده
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:4 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

RQ لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

                                           

Qarieties                               انواع مختلف

Qualify                                  توصیف کردن

Qualities                               خصوصیات چگونگی

Quantity                                مقدار -اندازه- کمیت

Quarantine                            قرنطینه

Quicken                                تسریع کردن- فعال کرن

Quiescent                             ساکن بیحرکت

Quite                                    کاملا- تماما

R                                         

Race                                     مسابقه

Race                                     نوع -نژاد

Radical                                 اصلی- اساسی

Radiculopathy                       بیماری های مربوط به ریشه های عصبی

Radium                                 رادیوم

Ragged                                 زبر ناهموار

Raising                                  بالا بودن

Raise                                    بالا امدن

Rank                                    دسته بندی کردن

Rare                                     نادر کمیاب

Rate                                     میزان

Rather                                  نسبتا

Ratio                                    نسبت

Ray                                      اشعه

Reassure                               دوباره اطمینان یا قوت قلب دادن

Receive                                دریافت کردن

Recent                                  اخیر- اخری

Receptive                             درک کننده

Recipient                              شخص یا شی گیرنده

Recognition                           شناسایی- تصدیق

Recognize                             شناختن- تصد یق کردن

Recoil                                   کشش

Recomment                          سفارش کردن- معرفی کردن

Recording                             ثبت (ثبت علائم)

Recover                                بهبود یافتن

Rectum                                 راست روده- قسمت انتهایی روده بزرگ

Recuperate                           بهبودی یافتن

Recurrent                              عود کننده- راجعه

Red crescent                         هلال احمر

Reduce                                 کاهش دادن کوچک کردن

Reduction                             کاهش

Refer                                    ارجاع کردن- مربوط ساختن

References                            مراجع -منابع

Regaining                              دوباره بدست اوردن یا پیدا کردن

Regard                                 وابسته بودن -به نگاه کردن
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:4 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

P لغات زبان تخصصی

( آمادگی برای امتحان جامع علوم پایه ی پزشکی)

Prophylaxis                           پیشگیری از بیماری

Proportion                            اندازه

Propose                                پیشنهاد کردن -تکلیف کردن

Prospective                           مربوط به اینده- موثر در اینده

Prostate                                پروستات

Prosthetic                             عضو مصنوعی

Protect                                 نگهداری کردن- حمایت کردن

Protein reach                        دارای پروتئن زیاد

Prothesis                               یک ساختمان مصنوع-ی ساختن وکار گذاشتن یک عضو مصنوعی

Protocol                               موافقت- قرارداد- پیوند نامه

Protozoan                             وابسته به تک یاخته اغازی

Protract                                طول دادن

Protuberance                        تورم برامدگی- برجستگی

Proud                                   سربلند

Provide                                 اماده کردن- فراهم کردن

Provinces                              استان- ایالت ولایت

Previously                             پیشتر- قبلا- سابقا

Provocation                          تحریک- انگیزش

Prowess                               دلاوری- مهارت

Proximity                              نزدیکی- جواز

Prune                                    حرس کردن- اراستن

Pseudogout                           نقرس کاذب

Psychiatry                             روانپزشکی

Psychology                           روانشناسی

Psychosis                              اختلال روانی شدید با یا بدون علت ارگانیک

Puffy                                     پف کرده- باد کرده

Pulsate                                  تپیدن

Pupil                                     مردمک چشم

Purblind                                نیم کور- تار چشم

Purple                                   ارغوانی- زرشکی

Purulent                                چرکی- چرک دار شدن

Pus                                       چرک

Push back                             کنار زدن- با زور کنار زدن

Postulation                            ایجاد پوستول- تاول چرکی پوست که قطر ان در حدود  میلی متر است

Pustule                                  زخم چرک دار برامده

Put forward                          پیشنهاد کردن

Putlishes                               منتشر کردن

Putrefaction                          گندیدگیتعفن پوسیدگی

Putrid                                   فاسد متعفن

Pyogen                                 چرکزا تولید کننده چرک

pyorrhea                               چرک دندان
موضوع مطلب :


شنبه 87 اردیبهشت 14 :: 11:2 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند
1   2   3   4   5   >>   >