سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
درباره وبلاگ


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آرشیو وبلاگ
لوگو
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 204
  • بازدید دیروز: 882
  • کل بازدیدها: 2141658زبان * خط * سخن * صفحه شخصی : ابوالقاسم آوند
 

             در  برگرداندن ضمیر ها و مراجع آنها لازم است مرجع را به ضمیر و گاه ضمیر را به جای مـــرجع خود ترجمه کنیم.مثال:

 

1.      Susan Brown is a famous writer . She met her husband,Mr Johnson , in 1943 and

 

married him in 1944. In 1950 he moved to Washington and she joined him six month later.

 

     سوزان براون نویسنده ای مشهور است. او با شوهرش ، آقای جانسون ، در سال 1943 آشنا شد و در سال 1944 با او ازدواج کرد.

     ( ترجمه ی تحت اللفظی دو جمله ی اول کاملاً خالی از اشکال است.) اما چنانچه جمله ی بعد را نیز بخواهیم تحت اللفظی ترجمه کنیم ایهام عمده ای در         ترجمه پیش می آید: « در سال 1950 او به واشنگتن نقل مکان کرد و او شش ماه بعد به او پیوست !‌»

   به جای دو ضمیر فاعلی he و she مرجع ضمیر را ذکـــر می کنیم:

    « ... در سال 1950 آقای جانسون به واشنگتن نقل مکان کرد و شش ماه بعد همسرش خانم براون به او پیوست.»

ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :


سه شنبه 86 فروردین 7 :: 8:0 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

 

Ed-participle phrase یا عبارتی که با استفاده از قسمت سوم فعل (take/took/taken  ) ساخته شده باشد مانند:

Taken to the hospital, he...  عبارتی است که مفعول جمله را وصف می کند و همان طور که می دانید مفعول در ابتدای جمله مجهول قرار می گیرد. ( مفعول عنصری از جمله است که بر روی آن کار انجام می شود).

●● در انگلیسی می توان با اضافه کردن این نوع عبارت وصفی  مفعول ابتدای جمله ی مجهول را توصیف کرد. مثال:

Taken to the hospital,( he) was operated on.

ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :


دوشنبه 86 فروردین 6 :: 8:0 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

 

   -Ing- Participle phrase   یک عبارت است که فاعل جمله را وصف می کند.در اکثر جمله ها این عبارت وصفی در ابتدای جمله قرار می گیرد و در برخی جملات در انتهای جمله قرار می گیرد.مثال:

1)  Walking along the street ,( I )met a friend whom I had not seen for along time.

 


2)  Having finished all her homework,( she) sat down to watch television.

 


3)  Having worked hard all his life,( he )decided to take a long vacation.

ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :


یکشنبه 86 فروردین 5 :: 8:0 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

1- حذف ترجمه (   a/an   ) به معنای «یک »

         در سال های اخیر ، به تقلید از زبان های فرنگی ،غالباً یک را نه برای امر واحد بلکه برای امر کلی به کار می برند  مثلاً هنگامی که می گویند : « یک ایرانی باید از وطنش دفاع کند »، مقصودشان این است که دفاع از وطن فقط بر عهده ی یک تن از افراد ایرانی است، بلکه در حقیقت می خواهند بگویند که « هر ایرانی باید از وطنش دفاع کند » و بنابر این استعمال «یک» در اینجا غلط است، زیرا در زبان فارسی هرگـــز یک به معنای هـــر بکار نرفته است. و نیز این جمله ی :« یک مسلمان دروغ را گناه می داند»‌غلط است ، زیرا مسلماً دو یا بیش از دو مسلمان نیز دروغ را گناه می دانند.

  1. A horse is an animal.

 

2. An apple grows on a tree.

 

3. A flag is a symbol of independence.

 

4. A girl likes a doll.

ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :


پنج شنبه 86 فروردین 2 :: 8:0 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

 تغییر اجزای دستوری جمله هایی که با صفت - قید و یا فعل آغاز می شوند.


  در این جمله ها،‌قید ، صفت ، و فعل تبدیل به اسم می شود.

 

1. How do you feel about your new job?

ترجمه ی تحت اللفظی: در باره ی شغل جدیدتان چطور احساس می کنید؟

ترجمه ی درست و روان : در باره ی شغل جدیدتان چه احساسی دارید؟

 

2. How rapidly do you think John can do the job?

ترجمه ی تحت اللفظی: فکر می کنید جان چقدر سریع بتواند این کار را انجام دهد؟

ترجمه ی درست و روان : فکر می کنید جان با چه سرعتی بتواند این کار را انجام دهد؟

 

3. How likely is new offensive by the enemy?

ترجمه ی تحت اللفظی: یک حمله ی جدید از سوی دشمن چقدر محتمل است؟

 ترجمه ی درست و روان:احتمال حمله ی جدید از سوی دشمن چقدر است؟

 

4. How successfully he will run the factory will become clear in the future?

ترجمه ی تحت اللفظی: (این که) او چقدر با موفقیت این کار را انجام دهد در آینده معلوم می شود.

ترجمه ی درست و روان: این که او در اداره کارخانه چقدر موفق خواهد شد در آینده معلوم می شود.

 

5. How tall is this building?

ترجمه ی تحت اللفظی: این ساختمان چقدر بلند است؟

ترجمه ی درست و روان: بلندی این ساختمان چقدر است؟

 1. Your success depends on how resistant you are.

 

2. How can health education be extended to people?

 

3. How does nutritional status affect a person’s recovery from stress?

 

4. How does urbanization affect a person’s diet?

 

5. How is behavioral sciences related to psychiatry?

 

6. Once a patient has been admitted through the emergency department , how soon should the patient be seen by the medical staff physician?

  

تبدیل صفت به اسم در ترجمه ی جمله های مربوط به مقایسه بین اشیاء‌و اشخاص

 1. How is a pen like a pencil?

 

2. How is a pen different from a pencil?

 

3. How is rain like snow?

 

4. How is rain different from snow?

 

5. If the patient has a chronic headache disorder , determine if the present headache differes from or is identical to the patient’s chronic problem.
موضوع مطلب :


سه شنبه 85 اسفند 29 :: 8:0 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

         الف:  قاعده تبدیل صفت و موصوف به مضاف و مضاف الیه

 اسم یا تمام است و محتاج به کلمه ی دیگر نیست: درس , تاب ، مرغ ، جلد‌ ، باغ ، خانه

یا نا تمام است و معنی آن به کلمه ی دیگر تمام شود: درسِِ امروز ، کتابِ محمد , مرغ ِ هوا ، جلد‌ِ کتاب ، باغ ِ دبستان

اسمی که دارای متمم است «مضاف » و متمم آن را مضافٌ الیه می نامند.

درخت ِ دوستی بنشان که کام ِ دل به بار آرد             نهال ِ دشمنی بر کن که رنج ِ بیشمار آرد                           (حافظ)

 

متمم گاهی یکی است و گاهی متعدد.

1- زنگ ِ درس ، تاج ِ خروس ، نیش ِ کژدم

2- در ِ باغ ِ بهارستان ، خزانهء دولت ایران

 1. The Iranian President returned from Fars yesterday.

رئیس جمهور ایران دیروز صبح از فارس برگشت.  (٭ رئیس جمهور ایرانی )

2. America is engaged in acts of aggression against many countries.

آمریکا دست اندر کار اقدامات تجاوز کارانه علیه بسیاری از کشورهاست.( ٭اقدامات تجاوز)

3. In many Latin American countries individual rights are suppressed.

در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین حقوق افراد پایمال می شود.( ٭آمریکای لاتینی- حقوق فردی)

4. Increased military aids is vital to their defense.

افزایش کمکهای نظامی برای دفاع آنها اهمیت حیاتی دارد.( ٭ کمکهای نظامی افزایش یافته )

 1) His doctor said that he suffered from excessive acid in his blood.

2) Many countries in the world are facing troubled economics.

3) They have a beautiful house of wood by the river.

4) They plan to begin a war of attrition.

5) Continued support for that country is against our interest.

6) Your share of one thousand dollars has been a great help to us.

7) Some South American States face unstable political situation.

8) He sent me a letter of thanks last week.

9) This will surely be seen as an act of provocation.

10) He has a will of iron.

11)Serum electrolyte determinations and a test of renal function are required to document the nature of fluid losses.

12) Radiologic examination may provide important evidence for diagnosis of acute abdominal disease.

13) If spinal cord injury is suspected , hold the patient’s head in a neutral position.

14) If there are no signs of breathing, begin ventilation immediately.

15) To provide positive pressure ventilation through the mouth, the nasal air passage must be closed.
موضوع مطلب :


دوشنبه 85 اسفند 28 :: 12:0 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند
1   2   >