سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
درباره وبلاگ


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آرشیو وبلاگ
لوگو
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 164
  • بازدید دیروز: 882
  • کل بازدیدها: 2141618زبان * خط * سخن * صفحه شخصی : ابوالقاسم آوند
ESP for Nursing Students

(Midterm Exam) 

A.   Select the best choice which completes
each item.

1. The blood enters the right atrium, one of the
upper ----chambers of the heart.

a. which
receives                      b. received       c.
receiving                   d. receives

2. By the
time blood arrives in the lungs, the body ----out most of the oxygen.

a. has
taken                                          b. took              c. takes                                    d. will take

3. The
left ventricle ----thicker cardiac muscle than the right side.

a. relies
on                                           b. shut to prevent          c. varies from    d. is encased in

4. The
four valves open to ----sufficient blood flow to fill each heart chamber.

a.
block                                    b.
let in             c. lead                          d. move away

5.
Irregularities in blood flow can ----heart diseases.

a. result
in                                 b. lead to                      c. bring about                d.
All of THESE

6. Use
humor to ---- a good rapport with your patients.

a.
breach                                              b. lighten                      c. establish                   d. express

7. The SHO
---- an ECG, which was done by nursing staff.

a. managed__________             b. relieved        c.
ordered                                d.
released

8. Remarks
such as "yes", "good", "well done" are made to give the patient --.

a.
tranquility__________ b. instruction     c. anxiety                                  d.
encouragement

9. The
bacteria in Mrs. Chu"s urine is ---- to ampicilin, so she started treatment
with the antibiotic.

a.
sensitive__________             b. cultured        c. familiar                      d.
transitory

10.
Microscopy is the use of a microscope to ---- the presence of microbes in
specimens.

a. perform___________             b. avoid                        c.
visualize                   d. analyze

11. What
sort of information do Pathology Reports ----?

a.
notice   ___________             b. contain                      c. notify                         d.
collect

12. What
comment did the pathologist ---- about Mrs. Chu"s specimen?

a.
give      ___________ b. do                            c.
take                          d. make

13.
Smiling while ----eye contact puts a patient at ease.

a.
preserving_________ b. greeting        c. maintaining                d. nodding

14. She"s
really pleased that you"re fired up and ready to go.

a.
annoyed     ________ b. upset                        c.
disturbed                  d. enthusiastic

15. Are
you taking any medications at the moment?

----.

a. No, I"m
very lucky. I never have.

b. Yes, I
had a mild heart attack last year.

c. Yes, my
doctor put me on some tablets.

d. Well,
I"ve got high blood pressure.

16. The
handover is usually ---- face to face.

a. performed________             b. documented             c. gathered                   d.
debriefed

17. She
---- the unit with uncontrolled hypertension.

a. booked
at_________ b. presented to             c. assessed for             d. settled in

18. ----
four hourly BP and pulse and report any chest pain immediately.

a.
Inform   ___________ b.
Administer                c. strict                          d. Access

19.
Aseptic technique keeps equipment sterile to avoid ----.

a.
accumulation_______ b. retention       c. concentration             d. contamination

20.
Eventually, toxic levels of waste products----.

a.
appear   __________             b. produce                    c. build up                    d.
retain

21. You
may also feel ---- because your blood hasn"t been cleaned and can"t function
properly.

a.
stable    __________ b. lethargic        c.
disruptive                  d. legendary

22. The
term "---- " refers to no urine output.

a.
anuria    ___________ b. menorrhea    c.
oliguria                      d.
amenorrhea

23. which
of the following sentences is NOT used as clarification strategies?

a. Repeat
the information back to the speaker.

b.
Paraphrase what has been said.

c. Use a
questioning information pattern.

d. Be firm
but not aggressive.

24. Give
me extra, or ----, dose to cover times when more carbohydrate is eaten during a
meal or snack.

a.
trivial   ____________ b. optimal                     c.
slight                         d. bolus

25. ----
doses can be drawn up if needed.

a.
Variable___________             b. Variety                      c. Varying                                 d.
Varies

26. The
diabetic pancreas may produce too little insulin to ---- blood sugar levels.

a.
aggregate_____ ____             b.
regulate        c. normalize                  d. adopt

27. The
pancreas produces too little urine ---- about 90% of all cases of diabetes.

a.
treating____________             b. composing   c. making up                 d.
consisting

28. "
Could you try to include …" is a strategy to ----.

a. involve
the patient in decision                        b.
personalize the information

c. justify
advice_______             d. put the responsibility on the
patient

29. ---- do you have a urine test to check your
kidney function?

a. How often      b.
How many times        c. How frequently          d. All of These

30. Hypoglycemia happens if I ---- too many meals.

a. skip              b.
require                                  c.
attend                                   d.
refrain
موضوع مطلب :


دوشنبه 88 آذر 23 :: 7:53 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

In the Name of God

Pre University English

Read each
item carefully and then choose the best choice which completes each item.

A. GRAMMAR

 

1.Which
sentence is WRONG?

       a. There is dust everywhere.                 b. The luggage is too heavy.

       c. I am going to eat some cake.            d. No news are good news.

2. Which word
is NOT a partitive?

         a. cup                    b. ball                       c.
slice                 d. piece

3. Words like
" room, composer, cat, and computer" are ----- nouns.

         a. common            b. proper                 c.
abstract           d. compound

4. Which word
is NOT a punctuation mark?

       a. apostrophe        b. semicolon            c.
dash                d. coma

5. Which
sentence has correct punctuation?

         a. Is london
the capital of England?     b. Is London
the capital of England?

       c. Is London
the Capital of England?    d. Is London
The capital of England?

6. Which
sentence is WRONG?

         a. A cowboy lives in America.                b. We get milk from a cow.

       c. A cow lives on a farm and eats grass.                           d. You can draw
straight line with a ruler.

7. My book is
on the chair. Where is ----?

         a. her                     b. your                     c.
his                   d. their

8. Our
friends are at the station; we must make a farewell to -----.

         a. their                   b. they                     c.
them               d. theirs

9. -----almost
stupid to run across the street.

       a. There was          b. It is                       c.
It                      d. There is

10. The
police ----released the man.

         a. himself               b. herself                  c.
theirselves       d. themselves

11. At
-----time last year----trees in the next garden were full of bird"s nests.

         a. that/these          b. this/those            c.
this/those        d. that/those

12. May I
pick some of -----flowers in -----part of the garden, please?

         a. these/this          b. those/that           c.
this/that          d. a & b

13.-----lunch
time when we got to Shiraz.

         a. There was          b. It is                       c.
There is           d. It was

14. Which
statement is WRONG?

         a. What is your favorite Pet?                 B. What is your favorite
actress?

       c. Who are you calling?                        D. Whom are you calling?

15. My
friends study in ----university in England.

       a. a                         b.
an                        c. the                  d.____

16. Would you
give me -----little water?

         a. the                     b. a                           c.
any                  d. ____

17. ----E(e)quator
is ----line around -----middle of ----globe.

         a. The/a/the/the   b. An/a/the/a          c.
A/a/a/a           d. The/the/the/the

18. -----New South Wales is ----state in ----Australia.

         a. ____/a/____     b. The /the/the       c. ____/the/____        d.
the/a/____

19.He----see
a doctor before it is too late.

         a. must                   b.  is
having to         c. must need       d. need to

20. She will
-----by 5 p.m. to get to the airport in time.

         a. must leave         b. have to leave       c.
has to leave     d. ought to leave

B. VOCABULARY

 

21. She has
already had two -----since she came here.

       a. opportunities     b. promotions          c.
improvements d. situations

22. At the
end of the course, she really feels that she has ----- something.

         a. blamed              b. achieved              c.
resisted            d. managed

23. I"m glad
she got the prize. She thoroughly ------it.

         a. dreamed            b. shared                  c.
deserved         d. supported

24. The aim
of the game is to ride your motorcycle over all the ---as quickly as possible.

         a. obstacles            b. firms                     c.
evidences        d. documents

25. He
----his friends" pressure.

         a. resisted              b. applied                c.
wasted            d. delayed

26. "Be
unworthy" is the opposite of -----.

         a. invaluable          b. be different          c.
senior              d. deserve

27. She never
tries anything because she"s terrified of ----.

         a. appreciation      b. honesty               c.
fairness            d. failure

28. Gorbachev
was virtually ----in the West when he came to power.

       a. a celebrity          b. unknown             c.
personality      d. a character

29. Which
pair of words are NOT synonymous?

         a. large/huge        b. site/location        c.
part/section    d. restore/link

30. Which
pair of words are NOT opposite?

         a. generally/seldom                               b. mild/severe     c. vast/small        d. consist/include

موضوع مطلب :


یکشنبه 88 آذر 22 :: 3:9 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند