سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
درباره وبلاگ


عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آرشیو وبلاگ
لوگو
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا،مترجم،مؤلف،خوشنویس
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 202
  • بازدید دیروز: 882
  • کل بازدیدها: 2141656زبان * خط * سخن * صفحه شخصی : ابوالقاسم آوند
ESP ( Emergency Care)

Quiz 2

 

Select the best choice.

 

1. A variety of medical emergencies can -----exposure to heat or cold.

        a. result from          b. result in               c. lead to                d. cause

 

2.There is a range of medical emergencies that -----water recreation.

        a. result in               b. arise from           c. bring about         d. caused by

 

3. Some medical emergencies require ----treatment in the hospital.

        a. localized              b. systemic             c. vital                    d. prompt

 

4. When the entire body temperature -----, the condition is called hypothermia.

        a. goes up               b. rises                   c. falls                    d. increases

 

5. At temperature below freezing, the patient may ---frostbite.

        a. drown                 b. strand                 c. suffer                  d. follow

 

6. Hypothermia has ---- many natural disasters.

        a. complicated        b. happened            c. occurred             d. progressed

 

7. At body temperatures below 90 degrees F , shivering gradually ----.

        a. trembles              b. ceases                c. approaches         d. radiates

 

8. Hypothermia is a/an -----condition that is difficult to recognize in its early stage.

        a. initial                   b. terminal               c. exhausted            d. insidious

 

9. Hypothermia is -----lethal.

        a. effortlessly          b. sluggishly            c. arbitrarily            d. potentially

 

10. Ventricular fibrillation can occur ----at body temperature of 77 degrees.

        a. efficiently            b. atypically            c. spontaneously     d. regularly

 

11. Subdermal means -------.

        a. below the skin     b. below the orbit    c. under the chin     d. of the navel

 

12. Which of the following suffix does NOT mean "related to"?

        a. –ary                    b. –ous                   c. –al                      d. –oid

 

13. It is a ----poison; it is likely that it causes ----.

        a. dead/died            b. deadly/death       c. dying/dead          d. dead/deadly

 

14. Heat exhaustion is also called heat -----.

        a. profusion            b. protrusion           c. prostration          d. prevention

 

15. The mortality rate outside a hospital is high for patients who have a ----temperature below 90 degrees F.

        a. survival               b. pleural                c. rectal                  d. cerebral

 

16. Individuals with subacute and chronic hypothermia are----.

        a. rendered              b. revitalized           c. dehydrated          d. stabilized

 

17. The cold patients will have slow ----and low blood pressure.

        a. respiration           b. perspiration         c. inspiration           d. expiration

 

18. Any rescue breathing should be performed ----mouth-to-mask.

        a. via                      b. from                   c. thorough             d. as

 

19. CPR may actually ----ventricular fibrillation in a patient with a pulse that is weak or slow enough.

        a. aggregate             b. precipitate           c. aggravate            d. persist

 

20. In very cold patients, CPR may be impossible because the chest is ----.

        a. comprehensible   b. unresponsive       c. constricted          d. incompressible

 
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 26 :: 7:20 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

ESP for Nursing Students

Quiz 6

 

*Fill in the blanks with appropriate word(s) .Some words are already provided in parentheses.*

 

1. John’s leg ……………….. just below the knee.( break)

 

2. The eye witnesses ……………….. John in a comfortable position.(lay)

 

3. John ……………….. badly ……………….. (shock)

 

4. While the people ……………….. for the ambulance, the driver covered John with a coat .(wait)

 

5. When the ambulance ……………….. , John  ……………….. onto a stretcher. (lift, arrive)

 

6. The nurse ……………….. admitted John, gave him an injection.

 

7. Six months ago, John ……………….. against tetanus . (immune)

 

8. While the X- ray examination ……………….. , John’s parents arrived at the hospital. (carry out)

 

9. The doctor told them ……………….. John had sustained a compound fracture.

 

10. The doctor asked Mr. Smith ………………..  a consent. (sign)

 

11. John’s parents ……………….. when they could visit him.(tell)

 

12. John’s parents ……………….. a list of things that he would need.(give)

 

13. He was driven to a hospital ……………….. was not far away.

 

14. While John ……………….. on the pavement, some body ……………….. for an ambulance .( call , lie)

 

15. My cell phone ……………….. while I ……………….. the patient to the X –ray department.(wheel , ring)

 

16. John ……………….. an injection that ……………….. his pain. (give, relive)

 

17. The dry dressing that ……………….. John’s wound was sterile.(cover)

 

18. The ambulance that ……………….. John to the hospital ……………….. by Mr. Brown. (drive, take)

 

19. Some patients ……………….. break fast while John ……………….. to go to theater. (have, wait)

 

20. I understand that no ………………..  has not been given that the operation will be performed by a particular surgeon. (assure)

 

 
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 19 :: 1:2 عصر ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

ESP for nursing students

Quiz 5

 

?Fill in the blanks with the appropriate words.

 

1. Disinfectants are called ………………………. .

 

2. Disinfectants are often ………………………. as bactericides.

 

3. Antiseptics ………………………. the growth of micro –organisms.

 

4. Last week , Joan tested June ……………………….instruments.

 

5. You use a ………………………. to take temperatures.

 

6 We can say a poisonous substance or a ………………………. substance.

 

7. We can say an exact definition or a ………………………. definition.

 

8. Cetrimide is used for ………………………. wounds .

 

9 A ………………………. is used for giving injections.

 

10. One word for urine, faeces and sputum is ………………………. .

 

11. Drug ………………………. from the pharmacy.

 

12. Disinfectants are used for ………………………. inanimate s.

 

13. We can say ………………………. the sterility of equipment or maintaining the sterility of equipment.

 

14. Cheatle’s forceps are used for ………………………. sterile instruments.

 

15. A ………………………. is used for exploring a wound.

 

16. Artery forceps are used for stopping ………………………. .

 

17. Suture scissors are used for ……………………….sutures.

 

18. We can talk about ………………………. or sutures.

 

19. We can say small bowls or ……………………….  .

 

20. We can say a round glass container or a ………………………. .

 

 

 
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 19 :: 7:50 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

ESP for Nursing Students

 

 (Quiz 4)

Fill in the blanks with the word given .Provide any other blanks with appropriate word(s).

1. Disposable equipment ……………… after use. (discard)

 

2. She ……………… to nurse patients the other day. ( learn)

 

3. A doctor who performs an operation is called a ……………… .

 

4 . 4 cottton wool swabs ……………… in the basic dressing packs.(include)

 

5. Some one ……………… Mr. Smith to the hospital. He ……………… to the hospital.(take)

 

6. Cheatle’s forceps are used for ……………… sterile equipments (use).

 

7. The basic equipment for sterile procedures ……………… in sterile packs. (obtain)

 

8. The lotion bottle ……………… cetrimide.( contain)

 

9. Last month she ……………… in one of the hospital’s surgical wards. ( work)

 

10. She learned to ……………… trolleys for sterile procedures ( set)

 

11. Some nurses ……………… bed –baths.( do)

 

12. Cheatle’s forceps are sterilized by ……………… and ……………… in a jar ……………… a suitable disinfectant .(place/boil/ contain)

 

13. The jar for used instruments ……………… a suitable disinfectant.( contain)

 

14. The trolleys ……………… into the ward .(wheel)

 

15. ………………, she is helping a staff nurse to give injections.

 

16. The staff nurse is explaining ……………… her the doses.

 

17.  She ……………… certain procedures.(carry out)

 

18. This month Jane ………………  in the same ward as Joan..(work)

 

19. If clips ………………, a pair of sterile clip ……………… forceps is added.(remove)

 

20. These  instruments ……………… for surgical dressing. (need)

 
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 19 :: 7:49 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

 

?Fill in the blanks with the appropriate word(s).

 

1. John ……………. shift work.

 

2. She does not go to work ……………. the same time every day .

 

3. She goes ……………. duty at 7. a.m

 

4. When she is on a late shift, Jane generally walks ……………. home ……………. the hospital.

 

5 . When she comes ……………. duty, she is very tired.

 

6. ……………. certain days, she has to attend lectures.

 

7.  ……………. a State Registered Nurse, she becomes a staff nurse.

 

8. She often walks ……………. the operating theater.

 

9. They generally finish late, but she ……………. .

 

10. The bus stops outside the out- patients, clinic, but the taxi …………….

 

11. He doesn’t go to work at 7 O’clock , but we …………….   .

 

12. I work in hospital. And Jane? She works in a hospital. …………….  

 

13. Ask the patient about his heels. …………….?

 

14. Does it hurt here? Yes , ……………. .

 

15. John ……………. her training at St. Peter’s last year.

 

16. She learned to ……………. trolleys for sterile procedures.

 

17. She had to go to the central sterile supply department to ……………. sterile dressing packs.

 

18. This month Jane ……………. in the same wards as Joan. (work)

 

19. She is learning to nurse patients ……………. from diseases.(suffer)

 

20. She ……………. certain procedures herself and assisted doctors with others. ( carry out)
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 19 :: 7:48 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

ESP for Nursing students

Quiz 2

 

?Fill in the blank with the appropriate word(s).

 

1. She has a pain in her stomach .Her stomach ……………….

 

2. Tell her to………………. her right arm.

 

3. He ………………. got a scar on his forearm.

 

4. Put ……………….     your tongue, please.

 

5. Will you ………………. down ………………. the coach?

 

6. He has a stiff ……………….

 

7. Ask the patient to………………. his head ……………….the left.

 

8. ………………. your back, please.

 

9. Would you ……………… your left leg, please? Lift it, I mean.

 

10. He has a  ……………… thigh.

 

11. Hold your breath ………………., please.

 

12. He has a ……………… in his groin .

 

13. He has a ……………… his shoulder.

 

14. ………………. your fingers, please.

 

15. The baby has a pain in ……………… stomach.

 

16. Would you ………………. up your sleeve?

 

17. Would you mind ………………. your head up?

 

18. Ask me to ………………. my arm, in fact to move it down.

 

19. Come ………………. next week, please.

 

20. He has a sore ……………….

Good  luck

 
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 19 :: 7:47 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند

ESP (Nursing)

                                               Quiz 1

 

Complete the following sentences with appropriate word(s).

 

 

1. I work …………………. Queen Mary’s Hospital.

 

2. I work …………………. a laboratory.

 

3. You can find a Surgeon in an …………………. theater.

 

4. You can find a …………………. in a Medical Ward.

 

5. You can find a radiologist in a radiology …………………. .

 

6. Some one who Studies and practices obstetrics is a ………………….. .

 

7. Someone who studies orthopedics is an …………………. .

 

8. Someone who studies blood is a ………………….  .

 

9. A cytologist is some one who studies …………………. .

 

10. There must be an infectious diseases ………………….  in ay hospital, together with pschiatric …………………. .

 

11.  The Study and treatment of mental disorders is …………………. .

 

12. To reduce and eliminate sensation is the major concern of …………………. .

 

13. The study and treatment of the skeleton and joints is called …………………. .

 

14. E. N. T is the abbreviation of  …………………. .

 

15. S. R .N is the abbreviation of …………………. .

 

16. In a Post-Natal clinic, care and treatment is offered to babies …………………. birth.

 

17. Venerology is the study of diseases transmitted by …………………. .

 

18. In “pathology”, the root  “path” means …………………. . .

 

19. “Gyno” in gynecology means …………………. .

 

20. A place where medicines, medical care, etc are given out is …………………. .
موضوع مطلب :


یکشنبه 87 آبان 19 :: 7:44 صبح ::  نویسنده : ابوالقاسم آوند
1   2   >